Dương Đình Sơn

Dương Đình Sơn

BIB: 969851
92

Tổng số sao

3/12021

Thứ hạng

19

Tháng 04/2020

Afternoon Run

11.84 km

Quãng đường

1h 18m 34s

Thời gian

06:38 /km

Tốc độ

143 bpm

Nhịp tim

Phải chạy ngõ nhỏ

10.14 km

Quãng đường

1h 08m 19s

Thời gian

06:44 /km

Tốc độ

132 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

18.65 km

Quãng đường

1h 58m 22s

Thời gian

06:21 /km

Tốc độ

136 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

24.25 km

Quãng đường

2h 24m 26s

Thời gian

05:57 /km

Tốc độ

141 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

11.70 km

Quãng đường

1h 18m 25s

Thời gian

06:42 /km

Tốc độ

143 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

19.20 km

Quãng đường

2h 00m 31s

Thời gian

06:17 /km

Tốc độ

138 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

13.35 km

Quãng đường

1h 22m 12s

Thời gian

06:09 /km

Tốc độ

142 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

10.05 km

Quãng đường

1h 04m 01s

Thời gian

06:22 /km

Tốc độ

144 bpm

Nhịp tim