Dương Đình Sơn

Dương Đình Sơn

BIB: 969851
43

Tổng số sao

2/8327

Thứ hạng

5

Tháng 12/2019

Afternoon Run

11.65 km

Quãng đường

1h 14m 18s

Thời gian

06:23 /km

Tốc độ

138 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

10.75 km

Quãng đường

1h 08m 45s

Thời gian

06:24 /km

Tốc độ

151 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

12.65 km

Quãng đường

1h 13m 41s

Thời gian

05:49 /km

Tốc độ

155 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

11.65 km

Quãng đường

1h 08m 14s

Thời gian

05:51 /km

Tốc độ

148 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

12.85 km

Quãng đường

1h 17m 06s

Thời gian

06:00 /km

Tốc độ

144 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

20.55 km

Quãng đường

2h 08m 29s

Thời gian

06:15 /km

Tốc độ

145 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

12.65 km

Quãng đường

1h 23m 55s

Thời gian

06:38 /km

Tốc độ

160 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

11.02 km

Quãng đường

1h 06m 42s

Thời gian

06:03 /km

Tốc độ

153 bpm

Nhịp tim