Mở
Dương Đình Sơn

Dương Đình Sơn

BIB: 969851
121

Tổng số sao

3/16659

Thứ hạng

14

Tháng 07/2020

Afternoon Run

12.75 km

Quãng đường

1h 24m 10s

Thời gian

06:36 /km

Tốc độ

135 bpm

Nhịp tim

Evening Run

10.25 km

Quãng đường

1h 10m 36s

Thời gian

06:53 /km

Tốc độ

134 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

21.25 km

Quãng đường

1h 57m 10s

Thời gian

05:31 /km

Tốc độ

150 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

10.25 km

Quãng đường

1h 27m 08s

Thời gian

08:30 /km

Tốc độ

136 bpm

Nhịp tim

Morning Run

21.52 km

Quãng đường

2h 05m 49s

Thời gian

05:51 /km

Tốc độ

150 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

11.05 km

Quãng đường

1h 02m 49s

Thời gian

05:41 /km

Tốc độ

146 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

11.70 km

Quãng đường

1h 04m 44s

Thời gian

05:32 /km

Tốc độ

149 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

14.25 km

Quãng đường

1h 17m 44s

Thời gian

05:27 /km

Tốc độ

153 bpm

Nhịp tim