Cấp độ (Tích lũy) Ưu đãi
  Milestone 0-8

Khi hoàn thành 01 thử thách từ 84RACE, bạn được tặng 01 lượt quay may mắn với phần thưởng từ 84RACE.

  Breaking 9-20

Khi hoàn thành 01 thử thách từ 84RACE, bạn được tặng 02 lượt quay may mắn với phần thưởng từ 84RACE

  Half Marathon 21-41

Khi hoàn thành 01 thử thách từ 84RACE, bạn được tặng 03 lượt quay may mắn với phần thưởng từ 84RACE

  Full Marathon 42-69

Khi hoàn thành 01 thử thách từ 84RACE, bạn được tặng 04 lượt quay may mắn với phần thưởng từ 84RACE

  Ironman 70.3 70-99

Khi hoàn thành 01 thử thách từ 84RACE, bạn được tặng 05 lượt quay may mắn với phần thưởng từ 84RACE

  Ultra Marathon 100-299

Khi hoàn thành 01 thử thách từ 84RACE, bạn được tặng 06 lượt quay may mắn với phần thưởng từ 84RACE

  Ironman 140.6 300-499

Khi hoàn thành 01 thử thách từ 84RACE, bạn được tặng 07 lượt quay may mắn với phần thưởng từ 84RACE.

  Ultra Trail 500-799

Khi hoàn thành 01 thử thách từ 84RACE, bạn được tặng 08 lượt quay may mắn với phần thưởng từ 84RACE.

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở