Lê đức Đông

Lê đức Đông

BIB: 981479
148

Tổng số sao

10/30901

Thứ hạng

0

Tháng 11/2020

12.90 km

Quãng đường

40m 17s

Thời gian

19.2 km/h

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

16.04 km

Quãng đường

1h 32m 45s

Thời gian

05:47 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

18.11 km

Quãng đường

1h 09m 29s

Thời gian

15.6 km/h

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

19.89 km

Quãng đường

1h 04m 50s

Thời gian

18.4 km/h

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

3.84 km

Quãng đường

21m 58s

Thời gian

05:43 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

2.77 km

Quãng đường

31m 19s

Thời gian

11:18 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

2.62 km

Quãng đường

25m 02s

Thời gian

09:32 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

6.27 km

Quãng đường

42m 35s

Thời gian

06:47 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở