Nguyễn Thế Chính

Nguyễn Thế Chính

BIB: 941105
5256

Tổng số sao

10/141600

Thứ hạng

19

Tháng 04/2024

0.00 km

Quãng đường

08m 39s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

102 bpm

Nhịp tim

26.48 km

Quãng đường

2h 09m 43s

Thời gian

04:54 /km

Tốc độ

121 bpm

Nhịp tim

13.23 km

Quãng đường

1h 05m 20s

Thời gian

04:56 /km

Tốc độ

128 bpm

Nhịp tim

0.00 km

Quãng đường

16m 44s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

81 bpm

Nhịp tim

12.02 km

Quãng đường

1h 11m 10s

Thời gian

05:55 /km

Tốc độ

120 bpm

Nhịp tim

0.00 km

Quãng đường

11m 26s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

91 bpm

Nhịp tim

32.32 km

Quãng đường

2h 58m 52s

Thời gian

05:32 /km

Tốc độ

122 bpm

Nhịp tim

0.00 km

Quãng đường

09m 25s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

99 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở