Nguyễn Thế Chính

Nguyễn Thế Chính

BIB: 941105
5149

Tổng số sao

10/141600

Thứ hạng

24

Tháng 10/2023

17.20 km

Quãng đường

1h 40m 23s

Thời gian

05:50 /km

Tốc độ

115 bpm

Nhịp tim

19.00 km

Quãng đường

1h 52m 31s

Thời gian

05:55 /km

Tốc độ

110 bpm

Nhịp tim

30.70 km

Quãng đường

2h 47m 33s

Thời gian

05:27 /km

Tốc độ

128 bpm

Nhịp tim

0.00 km

Quãng đường

06m 04s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

88 bpm

Nhịp tim

10.27 km

Quãng đường

58m 16s

Thời gian

05:40 /km

Tốc độ

138 bpm

Nhịp tim

10.09 km

Quãng đường

59m 45s

Thời gian

05:55 /km

Tốc độ

157 bpm

Nhịp tim

3.97 km

Quãng đường

36m 29s

Thời gian

09:12 /km

Tốc độ

117 bpm

Nhịp tim

0.00 km

Quãng đường

06m 04s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

81 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở