Nguyễn Thế Chính

Nguyễn Thế Chính

BIB: 941105
3512

Tổng số sao

9/106000

Thứ hạng

439

Tháng 08/2022

12.34 km

Quãng đường

1h 21m 01s

Thời gian

06:34 /km

Tốc độ

109 bpm

Nhịp tim

3.08 km

Quãng đường

19m 40s

Thời gian

06:24 /km

Tốc độ

108 bpm

Nhịp tim

8.11 km

Quãng đường

52m 41s

Thời gian

06:30 /km

Tốc độ

136 bpm

Nhịp tim

31.88 km

Quãng đường

2h 47m 42s

Thời gian

05:16 /km

Tốc độ

137 bpm

Nhịp tim

10.09 km

Quãng đường

1h 02m 03s

Thời gian

06:09 /km

Tốc độ

167 bpm

Nhịp tim

4.15 km

Quãng đường

25m 59s

Thời gian

06:16 /km

Tốc độ

165 bpm

Nhịp tim

0.00 km

Quãng đường

06m 03s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

119 bpm

Nhịp tim

12.34 km

Quãng đường

1h 10m 19s

Thời gian

05:42 /km

Tốc độ

173 bpm

Nhịp tim

84RACE trên
Trải nghiệm tốt hơn trên ứng dụng
Mở