Trần Hữu Nam

Trần Hữu Nam

BIB: 875032
26

Tổng số sao

7/8327

Thứ hạng

3

Tháng 12/2019

Afternoon Run

15.04 km

Quãng đường

1h 33m 31s

Thời gian

06:13 /km

Tốc độ

149 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

4.42 km

Quãng đường

43m 16s

Thời gian

09:47 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

21.21 km

Quãng đường

2h 07m 18s

Thời gian

06:00 /km

Tốc độ

148 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

11.13 km

Quãng đường

1h 05m 36s

Thời gian

05:54 /km

Tốc độ

160 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

10.11 km

Quãng đường

1h 01m 02s

Thời gian

06:02 /km

Tốc độ

148 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

7.07 km

Quãng đường

1h 06m 46s

Thời gian

09:26 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

10.19 km

Quãng đường

1h 02m 30s

Thời gian

06:08 /km

Tốc độ

151 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

10.15 km

Quãng đường

1h 02m 04s

Thời gian

06:07 /km

Tốc độ

148 bpm

Nhịp tim