Mở
Trần Hữu Nam

Trần Hữu Nam

BIB: 875032
55

Tổng số sao

16/16593

Thứ hạng

8

Tháng 07/2020

Afternoon Run

6.70 km

Quãng đường

1h 00m 32s

Thời gian

09:02 /km

Tốc độ

112 bpm

Nhịp tim

Morning Run

21.23 km

Quãng đường

2h 08m 30s

Thời gian

06:03 /km

Tốc độ

153 bpm

Nhịp tim

Evening Run

5.29 km

Quãng đường

50m 11s

Thời gian

09:29 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Evening Run

7.15 km

Quãng đường

1h 03m 39s

Thời gian

08:54 /km

Tốc độ

111 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

7.12 km

Quãng đường

50m 08s

Thời gian

07:02 /km

Tốc độ

136 bpm

Nhịp tim

Morning Run

10.81 km

Quãng đường

1h 02m 37s

Thời gian

05:48 /km

Tốc độ

148 bpm

Nhịp tim

Evening Run

7.16 km

Quãng đường

42m 58s

Thời gian

06:00 /km

Tốc độ

150 bpm

Nhịp tim

Evening Run

0.51 km

Quãng đường

05m 01s

Thời gian

09:43 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim