Trần Hữu Nam

Trần Hữu Nam

BIB: 875032
31

Tổng số sao

10/9056

Thứ hạng

4

Tháng 01/2020

Afternoon Run

4.20 km

Quãng đường

26m 18s

Thời gian

06:15 /km

Tốc độ

135 bpm

Nhịp tim

Morning Run

2.35 km

Quãng đường

23m 32s

Thời gian

10:01 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

2.08 km

Quãng đường

20m 25s

Thời gian

09:49 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

9.11 km

Quãng đường

57m 14s

Thời gian

06:17 /km

Tốc độ

137 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

8.11 km

Quãng đường

49m 03s

Thời gian

06:03 /km

Tốc độ

147 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

12.49 km

Quãng đường

1h 15m 44s

Thời gian

06:04 /km

Tốc độ

143 bpm

Nhịp tim

Morning Run

0.93 km

Quãng đường

12m 42s

Thời gian

13:34 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

2.60 km

Quãng đường

26m 31s

Thời gian

10:12 /km

Tốc độ

112 bpm

Nhịp tim