Mr Vinh

Mr Vinh

BIB: 838931
65

Tổng số sao

2/9828

Thứ hạng

9

Tháng 02/2020

Evening Run

4.59 km

Quãng đường

26m 59s

Thời gian

05:52 /km

Tốc độ

164 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

16.62 km

Quãng đường

1h 32m 41s

Thời gian

05:34 /km

Tốc độ

162 bpm

Nhịp tim

Evening Run

5.69 km

Quãng đường

39m 35s

Thời gian

06:57 /km

Tốc độ

130 bpm

Nhịp tim

Evening Run

5.25 km

Quãng đường

33m 45s

Thời gian

06:26 /km

Tốc độ

132 bpm

Nhịp tim

Evening Run

5.99 km

Quãng đường

43m 20s

Thời gian

07:13 /km

Tốc độ

125 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

12.04 km

Quãng đường

1h 10m 15s

Thời gian

05:50 /km

Tốc độ

150 bpm

Nhịp tim

Evening Run

5.59 km

Quãng đường

41m 26s

Thời gian

07:24 /km

Tốc độ

128 bpm

Nhịp tim

Evening Run

5.04 km

Quãng đường

37m 49s

Thời gian

07:30 /km

Tốc độ

127 bpm

Nhịp tim