Mr Vinh

Mr Vinh

BIB: 838931
48

Tổng số sao

5/8727

Thứ hạng

17

Tháng 01/2020

Afternoon Run

10.00 km

Quãng đường

59m 10s

Thời gian

05:55 /km

Tốc độ

111 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

10.01 km

Quãng đường

54m 16s

Thời gian

05:25 /km

Tốc độ

151 bpm

Nhịp tim

Evening Run

1.01 km

Quãng đường

12m 20s

Thời gian

12:11 /km

Tốc độ

108 bpm

Nhịp tim

Evening Run

3.09 km

Quãng đường

16m 09s

Thời gian

05:13 /km

Tốc độ

150 bpm

Nhịp tim

Evening Run

1.01 km

Quãng đường

08m 02s

Thời gian

07:53 /km

Tốc độ

122 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

10.04 km

Quãng đường

54m 49s

Thời gian

05:28 /km

Tốc độ

153 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

1.01 km

Quãng đường

07m 48s

Thời gian

07:41 /km

Tốc độ

120 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

8.79 km

Quãng đường

51m 54s

Thời gian

05:54 /km

Tốc độ

113 bpm

Nhịp tim