Nguyễn Văn Dũng

Nguyễn Văn Dũng

BIB: 805718
26

Tổng số sao

6/8327

Thứ hạng

4

Tháng 12/2019

Morning Run

12.57 km

Quãng đường

1h 15m 22s

Thời gian

06:00 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

15.56 km

Quãng đường

1h 46m 03s

Thời gian

06:49 /km

Tốc độ

146 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

11.51 km

Quãng đường

1h 18m 12s

Thời gian

06:47 /km

Tốc độ

143 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

10.57 km

Quãng đường

1h 09m 50s

Thời gian

06:36 /km

Tốc độ

149 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

20.43 km

Quãng đường

2h 24m 17s

Thời gian

07:04 /km

Tốc độ

140 bpm

Nhịp tim

Morning Run

15.66 km

Quãng đường

1h 51m 40s

Thời gian

07:08 /km

Tốc độ

144 bpm

Nhịp tim

Morning Run

13.77 km

Quãng đường

1h 39m 05s

Thời gian

07:12 /km

Tốc độ

142 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

11.15 km

Quãng đường

1h 21m 27s

Thời gian

07:18 /km

Tốc độ

141 bpm

Nhịp tim