Nguyen Tuan Dung

Nguyen Tuan Dung

BIB: 777270
24

Tổng số sao

10/8327

Thứ hạng

1

Tháng 12/2019

Night Run

5.03 km

Quãng đường

30m 18s

Thời gian

06:01 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Evening Run

5.03 km

Quãng đường

31m 37s

Thời gian

06:17 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

9.12 km

Quãng đường

1h 06m 08s

Thời gian

07:15 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Evening Run

5.09 km

Quãng đường

30m 20s

Thời gian

05:57 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Evening Run

5.42 km

Quãng đường

30m 04s

Thời gian

05:33 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

5.01 km

Quãng đường

31m 59s

Thời gian

06:23 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

5.02 km

Quãng đường

34m 10s

Thời gian

06:48 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Evening Run

5.69 km

Quãng đường

45m 13s

Thời gian

07:56 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim