Ngọc Duy Phạm Vũ

Ngọc Duy Phạm Vũ

BIB: 721826
52

Tổng số sao

12/11827

Thứ hạng

10

Tháng 04/2020

Morning Run

10.20 km

Quãng đường

1h 02m 43s

Thời gian

06:09 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

11.00 km

Quãng đường

1h 09m 21s

Thời gian

06:18 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

5.00 km

Quãng đường

35m 36s

Thời gian

07:07 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Đang chạy gặp mưa ????????

6.56 km

Quãng đường

42m 15s

Thời gian

06:26 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

11.37 km

Quãng đường

1h 14m 27s

Thời gian

06:33 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

0.90 km

Quãng đường

10m 11s

Thời gian

11:16 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

3.03 km

Quãng đường

19m 37s

Thời gian

06:28 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Recovery

4.23 km

Quãng đường

46m 23s

Thời gian

10:57 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim