Ngọc Duy Phạm Vũ

Ngọc Duy Phạm Vũ

BIB: 721826
36

Tổng số sao

8/8727

Thứ hạng

9

Tháng 01/2020

22.01 km

Quãng đường

2h 32m 12s

Thời gian

06:55 /km

Tốc độ

159 bpm

Nhịp tim

Hanoi

10.30 km

Quãng đường

1h 06m 32s

Thời gian

06:27 /km

Tốc độ

157 bpm

Nhịp tim

Hanoi

1.41 km

Quãng đường

24m 07s

Thời gian

17:03 /km

Tốc độ

91 bpm

Nhịp tim

Hanoi

10.01 km

Quãng đường

57m 24s

Thời gian

05:44 /km

Tốc độ

182 bpm

Nhịp tim

Running

10.69 km

Quãng đường

1h 17m 10s

Thời gian

07:13 /km

Tốc độ

158 bpm

Nhịp tim

Running

26.67 km

Quãng đường

3h 09m 57s

Thời gian

07:07 /km

Tốc độ

162 bpm

Nhịp tim

Running

10.01 km

Quãng đường

59m 35s

Thời gian

05:57 /km

Tốc độ

172 bpm

Nhịp tim

Hanoi

36.35 km

Quãng đường

4h 38m 28s

Thời gian

07:40 /km

Tốc độ

152 bpm

Nhịp tim