Mở
Ngọc Duy Phạm Vũ

Ngọc Duy Phạm Vũ

BIB: 721826
52

Tổng số sao

91/25535

Thứ hạng

0

Tháng 09/2020

0.84 km

Quãng đường

46m 57s

Thời gian

55:43 /km

Tốc độ

139 bpm

Nhịp tim

0.68 km

Quãng đường

28m 20s

Thời gian

41:26 /km

Tốc độ

137 bpm

Nhịp tim

0.52 km

Quãng đường

29m 18s

Thời gian

56:10 /km

Tốc độ

122 bpm

Nhịp tim

10.38 km

Quãng đường

1h 10m 51s

Thời gian

06:49 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

10.00 km

Quãng đường

1h 09m 19s

Thời gian

06:56 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

10.02 km

Quãng đường

1h 05m 55s

Thời gian

06:34 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

10.49 km

Quãng đường

1h 04m 45s

Thời gian

06:10 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

7.44 km

Quãng đường

45m 27s

Thời gian

06:06 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim