Son Trinh

Son Trinh

BIB: 394765
35

Tổng số sao

9/9057

Thứ hạng

6

Tháng 01/2020

Morning Ride

21.47 km

Quãng đường

1h 52m 33s

Thời gian

11.4 km/h

Tốc độ

99 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

20.20 km

Quãng đường

2h 34m 28s

Thời gian

07:39 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Ride

81.91 km

Quãng đường

2h 37m 07s

Thời gian

31.2 km/h

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

5.43 km

Quãng đường

38m 54s

Thời gian

07:10 /km

Tốc độ

162 bpm

Nhịp tim

Morning Run

3.63 km

Quãng đường

26m 58s

Thời gian

07:25 /km

Tốc độ

150 bpm

Nhịp tim

Evening Run

21.43 km

Quãng đường

2h 50m 37s

Thời gian

07:58 /km

Tốc độ

155 bpm

Nhịp tim

Morning Run

5.99 km

Quãng đường

41m 14s

Thời gian

06:52 /km

Tốc độ

162 bpm

Nhịp tim

Morning Run

20.19 km

Quãng đường

2h 45m 21s

Thời gian

08:11 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim