Thach Nguyen

Thach Nguyen

BIB: 377683
107

Tổng số sao

1/12018

Thứ hạng

0

Tháng 04/2020

Night Activity

0.00 km

Quãng đường

06m 59s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

89 bpm

Nhịp tim

Evening Activity

0.00 km

Quãng đường

1h 42m 44s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

116 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

2.15 km

Quãng đường

22m 22s

Thời gian

10:23 /km

Tốc độ

129 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

8.19 km

Quãng đường

59m 57s

Thời gian

07:19 /km

Tốc độ

136 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

7.47 km

Quãng đường

47m 31s

Thời gian

06:21 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

7.47 km

Quãng đường

47m 30s

Thời gian

06:21 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

8.19 km

Quãng đường

59m 57s

Thời gian

07:19 /km

Tốc độ

136 bpm

Nhịp tim

Evening Activity

0.00 km

Quãng đường

20m 15s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim