Jack Trung

Jack Trung

BIB: 225338
54

Tổng số sao

10/11827

Thứ hạng

2

Tháng 04/2020

Workout

0.00 km

Quãng đường

29m 57s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

124 bpm

Nhịp tim

Evening Run

9.76 km

Quãng đường

1h 01m 24s

Thời gian

06:17 /km

Tốc độ

142 bpm

Nhịp tim

Evening Run

7.91 km

Quãng đường

47m 19s

Thời gian

05:59 /km

Tốc độ

149 bpm

Nhịp tim

Morning Run

12.32 km

Quãng đường

1h 15m 27s

Thời gian

06:07 /km

Tốc độ

154 bpm

Nhịp tim

Evening Run

9.98 km

Quãng đường

1h 05m 00s

Thời gian

06:30 /km

Tốc độ

146 bpm

Nhịp tim

Evening Run

5.80 km

Quãng đường

32m 53s

Thời gian

05:40 /km

Tốc độ

151 bpm

Nhịp tim

Evening Run

10.53 km

Quãng đường

1h 10m 25s

Thời gian

06:41 /km

Tốc độ

143 bpm

Nhịp tim

Evening Activity

0.00 km

Quãng đường

32m 14s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

118 bpm

Nhịp tim