Mở
Jack Trung

Jack Trung

BIB: 225338
83

Tổng số sao

43/25535

Thứ hạng

12

Tháng 09/2020

10.32 km

Quãng đường

59m 15s

Thời gian

05:44 /km

Tốc độ

166 bpm

Nhịp tim

11.06 km

Quãng đường

1h 15m 07s

Thời gian

06:47 /km

Tốc độ

143 bpm

Nhịp tim

9.70 km

Quãng đường

59m 13s

Thời gian

06:06 /km

Tốc độ

161 bpm

Nhịp tim

9.52 km

Quãng đường

55m 53s

Thời gian

05:52 /km

Tốc độ

158 bpm

Nhịp tim

11.85 km

Quãng đường

1h 26m 23s

Thời gian

07:17 /km

Tốc độ

153 bpm

Nhịp tim

7.02 km

Quãng đường

45m 59s

Thời gian

06:33 /km

Tốc độ

140 bpm

Nhịp tim

5.09 km

Quãng đường

39m 16s

Thời gian

07:42 /km

Tốc độ

126 bpm

Nhịp tim

8.00 km

Quãng đường

47m 32s

Thời gian

05:56 /km

Tốc độ

151 bpm

Nhịp tim