Jack Trung

Jack Trung

BIB: 225338
46

Tổng số sao

6/9828

Thứ hạng

2

Tháng 02/2020

Morning Run

6.95 km

Quãng đường

44m 00s

Thời gian

06:19 /km

Tốc độ

139 bpm

Nhịp tim

Morning Run

15.49 km

Quãng đường

1h 25m 28s

Thời gian

05:31 /km

Tốc độ

155 bpm

Nhịp tim

Evening Run

7.79 km

Quãng đường

51m 25s

Thời gian

06:36 /km

Tốc độ

149 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

11.03 km

Quãng đường

1h 07m 14s

Thời gian

06:06 /km

Tốc độ

144 bpm

Nhịp tim

Va lung tung Run

8.60 km

Quãng đường

57m 07s

Thời gian

06:38 /km

Tốc độ

146 bpm

Nhịp tim

Evening Run

6.97 km

Quãng đường

49m 53s

Thời gian

07:09 /km

Tốc độ

139 bpm

Nhịp tim

Evening Run

6.19 km

Quãng đường

45m 40s

Thời gian

07:23 /km

Tốc độ

131 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

8.48 km

Quãng đường

48m 33s

Thời gian

05:43 /km

Tốc độ

148 bpm

Nhịp tim