Tổ Kiến Admin

Tổ Kiến Admin

BIB: 217356
56

Tổng số sao

9/11827

Thứ hạng

8

Tháng 04/2020

Afternoon Run

10.03 km

Quãng đường

1h 02m 50s

Thời gian

06:16 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

14.09 km

Quãng đường

1h 38m 19s

Thời gian

06:59 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Evening Run

10.08 km

Quãng đường

1h 04m 14s

Thời gian

06:22 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

10.45 km

Quãng đường

1h 11m 07s

Thời gian

06:48 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

9.50 km

Quãng đường

1h 04m 30s

Thời gian

06:47 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Evening Run

10.52 km

Quãng đường

1h 08m 10s

Thời gian

06:28 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

7.72 km

Quãng đường

45m 01s

Thời gian

05:50 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Evening Run

7.00 km

Quãng đường

46m 54s

Thời gian

06:42 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim