Bùi Việt Hoàng

Bùi Việt Hoàng

BIB: 21366
54

Tổng số sao

3/9044

Thứ hạng

7

Tháng 01/2020

Morning Run

12.22 km

Quãng đường

1h 05m 17s

Thời gian

05:20 /km

Tốc độ

129 bpm

Nhịp tim

Evening Run

11.64 km

Quãng đường

1h 01m 34s

Thời gian

05:17 /km

Tốc độ

183 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

11.31 km

Quãng đường

1h 02m 41s

Thời gian

05:32 /km

Tốc độ

135 bpm

Nhịp tim

Morning Run

15.01 km

Quãng đường

1h 24m 53s

Thời gian

05:39 /km

Tốc độ

125 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

6.00 km

Quãng đường

35m 28s

Thời gian

05:54 /km

Tốc độ

120 bpm

Nhịp tim

Morning Run

16.01 km

Quãng đường

1h 30m 18s

Thời gian

05:38 /km

Tốc độ

135 bpm

Nhịp tim

Evening Run

5.96 km

Quãng đường

35m 48s

Thời gian

06:00 /km

Tốc độ

130 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

21.75 km

Quãng đường

2h 01m 14s

Thời gian

05:34 /km

Tốc độ

139 bpm

Nhịp tim