Bùi Việt Hoàng

Bùi Việt Hoàng

BIB: 21366
96

Tổng số sao

2/12020

Thứ hạng

19

Tháng 04/2020

Afternoon Run

10.05 km

Quãng đường

1h 10m 10s

Thời gian

06:59 /km

Tốc độ

113 bpm

Nhịp tim

Morning Run

42.20 km

Quãng đường

3h 41m 51s

Thời gian

05:15 /km

Tốc độ

149 bpm

Nhịp tim

Evening Run

6.78 km

Quãng đường

39m 56s

Thời gian

05:53 /km

Tốc độ

123 bpm

Nhịp tim

Evening Run

5.53 km

Quãng đường

31m 50s

Thời gian

05:45 /km

Tốc độ

123 bpm

Nhịp tim

Evening Run

6.06 km

Quãng đường

37m 53s

Thời gian

06:15 /km

Tốc độ

133 bpm

Nhịp tim

Evening Run

3.00 km

Quãng đường

17m 49s

Thời gian

05:55 /km

Tốc độ

123 bpm

Nhịp tim

Morning Run

11.56 km

Quãng đường

1h 07m 12s

Thời gian

05:48 /km

Tốc độ

131 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

28.07 km

Quãng đường

2h 28m 41s

Thời gian

05:18 /km

Tốc độ

144 bpm

Nhịp tim