Bùi Việt Hoàng

Bùi Việt Hoàng

BIB: 21366
43

Tổng số sao

4/8327

Thứ hạng

4

Tháng 12/2019

Morning Run

3.00 km

Quãng đường

17m 27s

Thời gian

05:48 /km

Tốc độ

168 bpm

Nhịp tim

Morning Run

11.01 km

Quãng đường

1h 01m 25s

Thời gian

05:35 /km

Tốc độ

144 bpm

Nhịp tim

Evening Run

8.19 km

Quãng đường

47m 55s

Thời gian

05:51 /km

Tốc độ

133 bpm

Nhịp tim

Evening Run

13.38 km

Quãng đường

1h 17m 34s

Thời gian

05:48 /km

Tốc độ

163 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

21.14 km

Quãng đường

1h 52m 41s

Thời gian

05:20 /km

Tốc độ

135 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

1.03 km

Quãng đường

05m 57s

Thời gian

05:43 /km

Tốc độ

122 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

12.01 km

Quãng đường

1h 06m 52s

Thời gian

05:34 /km

Tốc độ

170 bpm

Nhịp tim

Evening Run

8.07 km

Quãng đường

47m 38s

Thời gian

05:54 /km

Tốc độ

161 bpm

Nhịp tim