Trần Việt Trung

Trần Việt Trung

BIB: 191115
43

Tổng số sao

3/8327

Thứ hạng

0

Tháng 12/2019

Morning Run

8.10 km

Quãng đường

55m 21s

Thời gian

06:50 /km

Tốc độ

135 bpm

Nhịp tim

Morning Run

26.26 km

Quãng đường

1h 54m 53s

Thời gian

04:22 /km

Tốc độ

170 bpm

Nhịp tim

Morning Run

1.71 km

Quãng đường

11m 19s

Thời gian

06:35 /km

Tốc độ

132 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

5.54 km

Quãng đường

30m 05s

Thời gian

05:25 /km

Tốc độ

147 bpm

Nhịp tim

Morning Run

10.10 km

Quãng đường

55m 55s

Thời gian

05:32 /km

Tốc độ

145 bpm

Nhịp tim

Morning Run

3.44 km

Quãng đường

20m 58s

Thời gian

06:05 /km

Tốc độ

158 bpm

Nhịp tim

Morning Run

7.20 km

Quãng đường

38m 57s

Thời gian

05:24 /km

Tốc độ

142 bpm

Nhịp tim

Morning Run

7.22 km

Quãng đường

41m 44s

Thời gian

05:47 /km

Tốc độ

143 bpm

Nhịp tim