Trần Việt Trung

Trần Việt Trung

BIB: 191115
69

Tổng số sao

5/12018

Thứ hạng

11

Tháng 04/2020

Morning Run

12.45 km

Quãng đường

1h 05m 28s

Thời gian

05:15 /km

Tốc độ

147 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

0.76 km

Quãng đường

07m 36s

Thời gian

09:55 /km

Tốc độ

99 bpm

Nhịp tim

Morning Run

3.00 km

Quãng đường

45m 49s

Thời gian

15:15 /km

Tốc độ

102 bpm

Nhịp tim

Morning Run

1.17 km

Quãng đường

08m 36s

Thời gian

07:18 /km

Tốc độ

134 bpm

Nhịp tim

Morning Run

22.22 km

Quãng đường

1h 49m 22s

Thời gian

04:55 /km

Tốc độ

154 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

0.79 km

Quãng đường

21s

Thời gian

26 /km

Tốc độ

100 bpm

Nhịp tim

Morning Run

14.14 km

Quãng đường

1h 14m 24s

Thời gian

05:16 /km

Tốc độ

147 bpm

Nhịp tim

Evening Run

5.90 km

Quãng đường

29m 24s

Thời gian

04:59 /km

Tốc độ

148 bpm

Nhịp tim