Trần Việt Trung

Trần Việt Trung

BIB: 191115
43

Tổng số sao

7/9057

Thứ hạng

0

Tháng 01/2020

Morning Run

21.11 km

Quãng đường

1h 56m 00s

Thời gian

05:30 /km

Tốc độ

144 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

21.12 km

Quãng đường

1h 49m 33s

Thời gian

05:11 /km

Tốc độ

152 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

4.56 km

Quãng đường

26m 26s

Thời gian

05:47 /km

Tốc độ

146 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

10.00 km

Quãng đường

53m 44s

Thời gian

05:22 /km

Tốc độ

146 bpm

Nhịp tim

Afternoon Ride

3.63 km

Quãng đường

13m 45s

Thời gian

15.8 km/h

Tốc độ

118 bpm

Nhịp tim

Morning Ride

3.52 km

Quãng đường

13m 03s

Thời gian

16.1 km/h

Tốc độ

101 bpm

Nhịp tim

Morning Run

10.26 km

Quãng đường

1h 02m 31s

Thời gian

06:06 /km

Tốc độ

153 bpm

Nhịp tim

Afternoon Ride

3.64 km

Quãng đường

14m 49s

Thời gian

14.7 km/h

Tốc độ

122 bpm

Nhịp tim