Khánh NV

Khánh NV

BIB: 13181
53

Tổng số sao

4/9057

Thứ hạng

14

Tháng 01/2020

Night Activity

0.00 km

Quãng đường

13m 25s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

96 bpm

Nhịp tim

Evening Run

3.48 km

Quãng đường

30m 17s

Thời gian

08:41 /km

Tốc độ

122 bpm

Nhịp tim

Evening Activity

0.00 km

Quãng đường

18m 12s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

96 bpm

Nhịp tim

Morning Activity

0.00 km

Quãng đường

21m 52s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

115 bpm

Nhịp tim

(HPC) CPHT #4

21.12 km

Quãng đường

2h 13m 16s

Thời gian

06:19 /km

Tốc độ

156 bpm

Nhịp tim

Night Run

4.09 km

Quãng đường

31m 00s

Thời gian

07:34 /km

Tốc độ

135 bpm

Nhịp tim

Evening Run

6.12 km

Quãng đường

48m 32s

Thời gian

07:56 /km

Tốc độ

132 bpm

Nhịp tim

Morning Ride

13.76 km

Quãng đường

42m 48s

Thời gian

19.2 km/h

Tốc độ

138 bpm

Nhịp tim