Khánh NV

Khánh NV

BIB: 13181
63

Tổng số sao

6/12020

Thứ hạng

3

Tháng 04/2020

Evening Activity

0.00 km

Quãng đường

22m 01s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

90 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

7.76 km

Quãng đường

1h 15m 28s

Thời gian

09:43 /km

Tốc độ

123 bpm

Nhịp tim

Morning Run

15.23 km

Quãng đường

1h 40m 20s

Thời gian

06:35 /km

Tốc độ

149 bpm

Nhịp tim

Morning Activity

0.00 km

Quãng đường

20m 02s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

103 bpm

Nhịp tim

Morning Run

6.11 km

Quãng đường

40m 54s

Thời gian

06:41 /km

Tốc độ

153 bpm

Nhịp tim

Morning Activity

0.00 km

Quãng đường

12m 53s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

113 bpm

Nhịp tim

Morning Run

9.34 km

Quãng đường

1h 03m 06s

Thời gian

06:45 /km

Tốc độ

154 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

6.05 km

Quãng đường

39m 36s

Thời gian

06:32 /km

Tốc độ

147 bpm

Nhịp tim