Khánh NV

Khánh NV

BIB: 13181
36

Tổng số sao

5/8327

Thứ hạng

9

Tháng 12/2019

Evening Run

7.33 km

Quãng đường

57m 03s

Thời gian

07:47 /km

Tốc độ

138 bpm

Nhịp tim

Night Run

5.87 km

Quãng đường

37m 33s

Thời gian

06:23 /km

Tốc độ

156 bpm

Nhịp tim

Night Run

6.19 km

Quãng đường

46m 58s

Thời gian

07:35 /km

Tốc độ

138 bpm

Nhịp tim

Morning Activity

0.00 km

Quãng đường

08m 54s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

78 bpm

Nhịp tim

Night Activity

0.00 km

Quãng đường

50m 01s

Thời gian

00 /km

Tốc độ

85 bpm

Nhịp tim

Morning Run

13.83 km

Quãng đường

1h 37m 32s

Thời gian

07:03 /km

Tốc độ

151 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

6.02 km

Quãng đường

49m 56s

Thời gian

08:17 /km

Tốc độ

130 bpm

Nhịp tim

Morning Run

2.54 km

Quãng đường

18m 22s

Thời gian

07:13 /km

Tốc độ

122 bpm

Nhịp tim