Tra My

Tra My

BIB: 363675
26

Tổng số sao

8/8327

Thứ hạng

0

Tháng 12/2019

Morning Run

18.31 km

Quãng đường

1h 59m 40s

Thời gian

06:32 /km

Tốc độ

150 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

8.65 km

Quãng đường

1h 00m 00s

Thời gian

06:56 /km

Tốc độ

142 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

7.03 km

Quãng đường

53m 28s

Thời gian

07:36 /km

Tốc độ

147 bpm

Nhịp tim

Evening Run

4.53 km

Quãng đường

30m 55s

Thời gian

06:49 /km

Tốc độ

133 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

2.14 km

Quãng đường

11m 48s

Thời gian

05:30 /km

Tốc độ

162 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

2.20 km

Quãng đường

14m 33s

Thời gian

06:35 /km

Tốc độ

141 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

0.92 km

Quãng đường

07m 06s

Thời gian

07:39 /km

Tốc độ

142 bpm

Nhịp tim

10.41 km

Quãng đường

1h 24m 01s

Thời gian

08:04 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim