Tra My

Tra My

BIB: 363675
43

Tổng số sao

24/13495

Thứ hạng

0

Tháng 05/2020

Lunch Run

0.21 km

Quãng đường

01m 49s

Thời gian

08:30 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

15.00 km

Quãng đường

1h 44m 13s

Thời gian

06:57 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

28.03 km

Quãng đường

3h 16m 33s

Thời gian

07:01 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

30.18 km

Quãng đường

3h 36m 07s

Thời gian

07:10 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

1h/day :))))))

10.30 km

Quãng đường

1h 00m 04s

Thời gian

05:50 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

17.23 km

Quãng đường

1h 41m 03s

Thời gian

05:52 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Morning Run

11.35 km

Quãng đường

1h 07m 25s

Thời gian

05:56 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim

Afternoon Run

3.12 km

Quãng đường

17m 26s

Thời gian

05:35 /km

Tốc độ

0 bpm

Nhịp tim